รางวัลและมาตรฐาน
บิ๊กสตาร์ มุ่งมั่นคิดค้นเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ
ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ แสดงถึงความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
บิ๊กสตาร์ได้รับรองว่าอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
รางวัล CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
บิ๊กสตาร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 : 2015 จาก URS
ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553 จากกระทรวงแรงงาน บิ๊กสตาร์มีแนวทางในการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
BigStarContact Center
02-451-3300
ติดต่อบริษัท
Copyright © 2016. Big Star. All Rights Reserved